Adventní vyrábění- tematické vyučování – 26. 11. 2020

Cíl: Poznávat tradiční lidové svátky. Utvářet si vztah k manuálním činnostem.

Úkol: Seznámit se s vánočními svátky, využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii, prvky lidových tradic – výroba svícnu, ozdobená sklenice. Žáci ZŠ speciální II. třídy se seznámili s vánočními svátky. Poslechli si předčítání z barevných karet – adventní a lidové tradice. Z papíru si vyrobili svíčku pro maminku a tatínka na první adventní neděli. S pomocí si ze sklenice udělali vánoční svícen a ozdobili jej mašlí a sušeným pomerančem.

Oznámení – Provoz ZŠ a ZŠ speciální – Nezbytná péče o děti ve věku od 3 do 10 let

Vážení zákonní zástupci,

 

  • ZŠ a ZŠ speciální je v běžném provozu, na školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se nevztahuje zákaz osobní přítomnosti žáků v základní škole podle usnesení vlády ČR, ze dne 12. 10. 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření.
  • Organizace poskytuje nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 180/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazeni k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č 108/2006 Sb., sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
  • Dny 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020 se pro žáky ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ stanoví jako volné dny, v těchto dnech výuka v ZŠ a ZŠ speciální nebude probíhat.

V Tachově dne 14. 10. 2020

Mgr. Lenka Hovězáková
ředitelka školy

ke stažení:

Nezbytná péče, dny volna – info

Den jablek – 8.10. 2020

Žáci ZŠ speciální II. třídy si vyprávěli o podzimu, pojmenovávali ovoce a zeleninu, ochutnali jablíčka. S jablíčky manipulovali, počítali je a pak jsme se rozhodli zpracovat.

Společně si ve cvičné kuchyňce vybrali a pojmenovali potřebné nádobí na upečení štrůdlu a s pomocí se pustili do přípravy malého pohoštění. Všichni si velmi pochutnali. Na závěr si ještě vybarvili omalovánky s jablíčky.

Den otevřených dveří v Mraveništi

Dne 15. září 2020 navštívili žáci ZŠ a ZŠS Dům dětí a mládeže v Tachově.
Seznámili se s kroužky, které mohou ve svém volném čase navštěvovat. Vyzkoušeli
si práci s interaktivní tabulí, na počítači, vylezli na horolezeckou stěnu, prohlédli si keramickou dílnu
a viděli jak se vyrábí miska z keramické hlíny.


Den otevřených dveří se žákům líbil. Domů si odnesli obrázky s mravencem, které si sami
vybarvili.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Jízdárna ve Světcích

Žáci ZŠ a ZŠS se dne 24. září 2020 zúčastnili komentované prohlídky jízdárny ve Světcích u Tachova.

Průvodce žáky jízdárnou provedl v dobovém kostýmu. Zábavnou formou vyprávěl o historii
a současném využití objektu.

Žáci měli možnost nahlédnout do všech místností od sklepa až po půdu, vyzkoušet si dobové kostýmy,
usadit se ve starožitných gaučících a dokonce si i společně zazpívat z knížecí lóže.

Z komentované prohlídky byli všichni přítomní nadšeni. Cestu do a z jízdárny si žáci zpříjemnili
procházkou v Knížecí aleji a návštěvou místní cukrárny.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Osobní přítomnost žáků ZŠ a ZŠ speciální ve škole

Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995

V Tachově dne 1. 6. 2020

Vážení zákonní zástupci,

s účinností od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020 je možná osobní přítomnost žáků ZŠ a ZŠ speciální (školy samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona) ve škole a to na základě zvážení a rozhodnutí zákonných zástupců, přičemž docházka není pro žáky povinná. Vzdělávací aktivity ve škole, ve výše uvedeném období, budou realizovány pro neměnné skupiny žáků, maximální počet žáků ve skupině 15.

Pro žáky 1. stupně ZŠ budou vzdělávací aktivity organizovány pravidelně každý pracovní den od 8h do 15.40h.

Pro žáky 2. stupně ZŠ bude dobrovolná přítomnost ve škole umožněna z důvodu individuální nebo skupinové konzultace, setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění učiva), třídnických hodin, socializačních aktivit, vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí žáků, odevzdání učebnic a to v režimu každé pondělí, úterý, středa od 8h do 10h.

Pro žáky ZŠ speciální (1. roč. – 10. roč.) budou vzdělávací aktivity organizovány s přihlédnutím ke zdravotním hendikepům žáků a to na základě individuální konzultace se zákonnými zástupci, pravidelně každý pracovní den od 8h, ukončení dle individuální domluvy se zákonným zástupcem.

Ranní družina nebude poskytována.

Abychom připravili podmínky pro realizaci vzdělávacích aktivit ve škole, žádáme Vás o vyjádření vašeho zájmu o účast vašeho dítěte na vzdělávacích aktivitách.

Níže najdete odkazy ke stažení dokumentů:

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2020/2021: 8. dubna 2020, 14.00h – 16.00h

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2018/2019.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:
• písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 14. 4. 2020.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz